Netradiční dovolená v Chorvatsku

Robinzonáda

Netradiční dovolená v Chorvatsku

Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury chorvatsko-levne.cz, s.r.o.

(dále jen „Všeobecné smluvní podmínky) platné od 30.03.2016.

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky, dále jen podmínky, chorvatsko-levne.cz, s.r.o., jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu, dále jen služby, poskytované cestovní agenturou chorvatsko-levne.cz, s.r.o., IČ: 27285103, se sídlem v Ústí nad Labem, Tovární 1737/32, PSČ 400 01, Česká republika, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22556, dále jen CA a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu (cestovní smlouva), dále jen smlouva, uzavřené mezi zákazníkem a CA. Zákazníkem CA může být buď fyzická osoba, nebo právnická osoba (v případě právnické osoby způsobem a osobou v souladu s právními předpisy), v jejíž prospěch byla smlouva s CA uzavřena.

2. Účastníci smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CA vzniká na základě uzavřené smlouvy. Právní vztah mezi zákazníkem a CA se řídí ustanoveními zák.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, dle § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění, smlouvou a těmito podmínkami. Smlouva může být uzavřena přímo s CA.

Osoby mladší 15 let se mohou služeb CA zúčastnit pouze za předpokladu, že jsou v doprovodu osoby starší 18 let a se souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou služeb CA zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Vznik smluvních vztahů a uzavření smlouvy

3.1 Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní agenturou chorvatsko-levne.cz, s.r.o. (dále jen CA) vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho zplnomocněným zástupcem) podepsaného návrhu Smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu (dále jen "smlouva") potvrzené CA a na základě úhrady zálohové částky na účet CA.

V případě, že zákazník v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě neuhradí CA částku uvedenou ve Výzvě k úhradě nebo v tomto termínu nedoručí jím podepsaný návrh smlouvy CA, má CA za to, že zákazník již nemá zájem o předmětné služby a předmětné služby nebudou zákazníkovi dále rezervovány.

3.2 Uzavření smlouvy

Návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CA a po podpisu návrhu smlouvy zákazníkem a potvrzením smlouvy CA, obdrží jedno vyhotovení smlouvy zákazník a jedno CA.

Zákazník rovněž podpisem smlouvy potvrzuje, že je seznámen s hlavními charakteristikami poskytovaných služeb dle nabídky CA. Uzavřením smlouvy s CA zákazník rovněž potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná omezení, ať již zdravotní či jiná, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně která by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník CA upozornit.

Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy, a že souhlasí s všeobecnými podmínkami. Obsah uzavřené smlouvy je určen smlouvou, dále těmito podmínkami, obsahem nabídky sjednaných služeb na webových stránkách CA, případně zvláštními podmínkami pro určité služby, které budou přílohou smlouvy a v potvrzení o rezervaci.

4. Cena a úhrada služeb

Služby zahrnuté v ceně jsou uvedeny v nabídce, která je písemně předložena klientovi po upřesnění všech jeho požadavků. Každý zákazník dostane písemně vypracovanou nabídku služeb. Na webových stránkách v ceníku služeb jsou pouze orientační ceny ubytovací jednotky. Cena pobytu zahrnuje pouze ubytování.

Stravu a další služby CA neposkytuje. CA Vám podá upřesňující informace o možnostech poskytování dalších služeb, popř. zašle nabídky partnerů (domácích i zahraničních), tyto služby si pak můžete zakoupit našim prostřednictvím přímo u partnerů nebo až v místě pobytu od poskytovatele konkrétní služby. Poplatky nezahrnuté v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit na místě ubytovateli. U většiny ubytovacích kapacit, které CA nabízí, je cena pobytové taxy již zahrnuta do ceny ubytování. Pouze u některých objektů je nutno pobytovou taxu hradit zvlášť. Tyto informace jsou vždy uvedeny v písemně vyhotovené nabídce, a také jsou uvedeny u příslušné kapacity na webových stránkách CA. V případě nedodržení termínu splatnosti Výzvy k úhradě nebo uhrazení částky nižší než je uvedená ve Výzvě k úhradě, může CA odstoupit od smlouvy.

5. Platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit CA zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené v písemné nabídce. Způsob a termín platby bude vždy uveden ve Výzvě k úhradě, a to při předložení návrhu smlouvy zákazníkovi. Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny poskytnuté služby. Doplatek ceny uhradíte buď na místě majiteli objektu v cílové destinaci ihned při příjezdu na základě potvrzení o rezervaci, které od nás obdržíte po zaplacení zálohy, nebo při rezervaci pobytu v objektech, u kterých je nutno uhradit naší CA celkovou částku za pobyt, je třeba zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny pobytu. Zbývajících 50 % ceny je třeba uhradit nejpozději 35 dnů před termínem nástupu. Pokud budete objednávat v termínu kratším než je 35 dnů před termínem nástupu, bude Vám účtováno 100 % ceny pobytu najednou. Po obdržení platby a návrhu smlouvy podepsaného zákazníkem, CA smlouvu potvrdí (podepíše) a jedno vyhotovení zašle zákazníkovi. Úhradu ceny služeb je zákazník povinen provádět pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě.

Právo zákazníka na poskytnutí služeb CA vzniká zaplacením plné ceny služeb. Nesplní-li zákazník tento závazek, je CA oprávněna odstoupit od smlouvy. V takovém případě má CA nárok na náhradu škody a odstupné dle těchto podmínek viz článek 11 této smlouvy.

6. Práva a povinnosti CA

6.1 CA je povinna zejména:

poskytovat zákazníkovi služby dle sjednané smlouvy, řádně a pravdivě informovat klienta o všech rozhodných skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CA známy. Řádně, informovat zákazníka o všech změnách v poskytovaných službách, bezodkladně vrátit zákazníkovi jedno vyhotovení podepsané smlouvy poté, co obdržela od zákazníka jím podepsaný návrh smlouvy a zálohu na úhradu služeb, po zaplacení zálohy nebo celkové ceny (v případě, že klient hradí 100 % ceny naší CA) za služby uvedené ve smlouvě poskytnout zákazníkovi poštou nebo e-mailem veškeré informace a podklady nezbytné pro čerpání sjednaných služeb, a to:

Potvrzení rezervace, kterým se zákazník prokazuje v místě čerpání služeb, s následujícími údaji: jméno a příjmení zákazníka, počet dospělých osob a zvlášť počet dětí dle věkových kategorií, datum příjezdu a odjezdu, název objektu, jméno majitele objektu, telefonní spojení na majitele/odpovědnou osobu, adresa objektu, specifikace uhrazených služeb, přesnou výši doplatku a přehled příplatků.

Pokyny na cestu – itinerář. Pokud zákazník zjistí nesrovnalosti ve výše uvedených pokynech, upozorní na ně CA.

6.2 CA je oprávněna zejména:

 • za podmínek uvedených v těchto podmínkách změnit podmínky sjednaných služeb,
 • za podmínek uvedených v těchto podmínkách odstoupit od smlouvy,

neposkytnout finanční náhradu v případě, že zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby.

7. Práva a povinnosti zákazníka

7.1 Zákazník má právo zejména:

na řádné poskytnutí smluvně zajištěných a zaplacených služeb, vyžadovat od CA informace, které jsou CA známy, a které se týkají sjednaných služeb, právo být seznámen s případnými změnami ve sjednaných službách, právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy, právo na reklamaci vad služeb a její vyřízení v souladu s platnou právní úpravou a těmito podmínkami, právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami.

7.2 Zákazník je povinen zejména:

 • poskytnout CA součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CA požadované údaje pro sepsání smlouvy, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit podklady CA dle jejich požadavků, zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, poskytnout CA ověřený souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu, nahlásit spolucestující děti i v případě, že nehradí náklady za jejich pobyt, nahlásit jakoukoliv změnu v osobě účastníka uvedeného ve smlouvě,
 • uhradit CA sjednanou cenu za služby dle smlouvy, zkontrolovat, zda jsou všechny zaplacené služby uvedeny v Potvrzení rezervace,
 • při příjezdu na místo ubytování předložit majiteli objektu nebo jím pověřené osobě ke kontrole Potvrzení rezervace a uhradit příplatky v něm uvedené na základě smlouvy,
 • převzít od CA doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanovenou dobu na místo počátku čerpání služeb se všemi požadovanými doklady,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků nebo dodavatelů služeb, a pokud škodu způsobí, tuto na své náklady odstranit, respektovat celní a devizové předpisy států, do kterých zákazník cestuje, zajistit si platné cestovní doklady, včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení, očkování, apod.). Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, (www.mzv.cz),
 • řídit se informačními materiály CA, které upřesňují podmínky čerpání služeb,
 • dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CA nebo dodavatelům služeb dle těchto podmínek, v případě jakýchkoliv závad při čerpání služeb neprodleně informovat CA telefonicky postupem dle čl. 13 těchto podmínek, v případě odstoupení zákazníka od smlouvy oznámit toto odstoupení písemně CA a uhradit odstupné dle těchto podmínek, pokud na ně vznikl CA nárok.

8. Ubytování

Ubytování je zásadně zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve smlouvě a uvedených v Potvrzení o rezervaci. Bude-li zákazník chtít oproti uzavřené smlouvě ubytovat v objektu více osob nebo zvířat, je majitel objektu nebo jím pověřená osoba oprávněn odmítnout osoby nebo zvíře navíc, nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

9. Příjezd a odjezd

Příjezd zákazníka do objektu ubytování by se měl uskutečnit mezi 15.00 hod. a 20.00 hod. (pokud není v potvrzení rezervace uvedeno jinak) v den zahájení čerpání služeb. V den ukončení čerpání služeb zákazník opouští ubytovací jednotku mezi 09.00-10.00 hodin. Pokud by měl zákazník přijet po 20.00 hod., je nutno včas informovat majitele objektu nebo jím pověřenou osobu (kontakt uveden v Potvrzení rezervace), popřípadě zaměstnance CA.

10. Změna podmínek smlouvy

Je-li z objektivních důvodů nutné před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, může CA navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Vede-li navrhovaná změna smlouvy ke změně ceny služeb, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CA změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout se, zda od smlouvy odstoupí či nikoliv. Pokud zákazník ve lhůtě určené CA, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, a toto odstoupení nedoručí CA, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

Před zahájením čerpání služeb může zákazník CA písemně oznámit, že se sjednaných služeb místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Dnem doručení tohoto oznámení CA se tato osoba uvedená v oznámení stává zákazníkem CA. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za úhradu sjednaných služeb.

V případě, že zákazník chce provést změnu v objednaných službách (změna termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CA písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit CA manipulační poplatek ve výši 200,- Kč (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 500,- Kč. Za jednu změnu služeb se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí CA zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

V případě, že změna objednaných služeb představuje navýšení ceny služeb, považuje se změna za potvrzenou v okamžiku, kdy na výzvu CA zákazník uhradí rozdíl v ceně. O tom, zda ze změny služeb vyplývá změna ceny, bude CA informovat zákazníka. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.

Snížení počtu objednaných ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 CA může odstoupit od uzavřené smlouvy se zákazníkem:

a) z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů.

V případě zrušení služeb CA z objektivních důvodů, může se CA zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CA nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CA požadovat.

b) z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

Odstoupí-li CA od smlouvy před zahájením čerpání služeb zákazníkem z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit CA dále stanovené odstupné uvedené v čl. 11. těchto podmínek. Rozdíl mezi částkou, kterou CA od klienta za předmětné služby obdržela, a tímto odstupným, bude zákazníkovi vrácen.

11.2 Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za těchto podmínek:

a) nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA z objektivních důvodů.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CA z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CA nabídla na základě nové smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní smlouvě, pokud má CA možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové smlouvy, je CA povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CA.

b) z důvodu porušení povinnosti CA.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CA stanovené smlouvou nebo zák.č. 159/1999 Sb., je CA povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CA. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

c) z jakýchkoliv jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CA stanovené odstupné dle čl.12. těchto podmínek.

Odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CA musí být učiněno písemně dopisem nebo e-mailem, přičemž je účinné doručením druhé straně.

12. Odstupné

12.1 V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CA, vzniká-li zákazníkovi povinnost dle těchto podmínek uhradit CA odstupné. Toto odstupné, pro jehož výpočet je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhému účastníkovi, je stanoveno v následující výši:

 • odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20 % z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 • odstoupení od smlouvy 89–60 dnů před počátkem čerpání služeb 30 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 59–30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 29–14 dnů před počátkem čerpání služeb 70 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 13–7 dnů před počátkem čerpání služeb 80 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 6 a 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v majácích/robinzonádách

 • odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20 % z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 1500,- Kč
 • odstoupení od smlouvy 89–60 dnů před počátkem čerpání služeb 30 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 59–30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 29–15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 • odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

13. Reklamace služeb

V případě jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb je nutné, aby zákazník na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu upozornil majitele objektu nebo osobu jím pověřenou (uvedenou v Potvrzení o rezervaci). Pokud tato osoba nesjedná nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CA. CA učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

Pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných služeb může vést k jejich odstranění. Časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. V případě, že CA neplní řádně a včas své povinnosti vůči zákazníkovi dle uzavřené smlouvy nebo zák.č. 159/1999 Sb., může zákazník svá práva z toho vyplývající uplatnit u CA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání služeb, resp. v případě, kdy se služby neuskutečnily, v termínu do 3 měsíců ode dne, kdy měly služby dle smlouvy skončit, jinak tato práva zákazníka zanikají.

CA se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti může zprostit, prokáže-li, že takovouto škodu nezavinila sama CA, ani jiní CA sjednaní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci sjednaných služeb a škoda byla způsobena:

 • zákazníkem,
 • třetí osobou, která se neúčastnila na základě předchozí dohody s CA poskytování služeb,
 • událostí, kterou CA nemohla odvrátit ani při vynaložení úsilí, které lze na ní požadovat.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informujeme zákazníky o možnosti řešit případné spory, vyplývající ze smluv uzavřených s chorvatsko-levne.cz, s.r.o., prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz, email: adr@coi.cz

14. Další ujednání

Hmyz

Vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v určitých oblastech a tím i spojené existence rozličné fauny je možný výskyt nepříjemného hmyzu v prostorách ubytovacího zařízení. I přes aktivní přístup ubytovatelů nelze vyloučit přítomnost hmyzu. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CA. Po skončení služby je eventualita nápravy a hypotetické náhrady vyloučena.

Pláže, moře

CA nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře z důvodu klimatických či jiných nepředvídatelných důvodů. Pokud je znečištění výsledkem lidské činnosti, je nutno volit postupy v souladu s ustanovením čl. 13.

Klimatizace/topení

Přítomnost zařízení je vždy jasně deklarována v popisu ubytovací jednotky, v opačném případě nelze tedy předpokládat přítomnost. Funkčnost i ovládání jsou v kompetenci správců jednotlivých zařízení.

Domácí řád a noční klid

Všichni klienti jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid, pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z apartmánu. CA v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost vůči klientům.

K dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace. Rozmístění jednotlivých kapacit v letovisku je písemně vyjádřeno v textu a označeno pozicí na mapě. V případě určité preference (např. klidu) se obraťte na CA, ráda Vám poradí konkrétní kapacitu.

Domácí mazlíčci

CA nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno.

Bazény

Provoz bazénů (otevírací doba, vyhřívání, služby plavčíka apod.) jsou plně v kompetenci správce ubytovacího zařízení.

15. Zvláštní ustanovení

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 z.č. 101/2000 Sb., uvedených v objednávce nebo smlouvě v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mail, pro potřeby CA, a to za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi buď písemně nebo elektronickou poštou. Informace o e-mailové adrese může CA shromažďovat a zpracovávat rovněž pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zák.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Poskytnuté osobní údaje zákazníka budou zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu CA nebo zpracovatelem automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě.

Poskytnuté osobní údaje je CA nebo jí pověřený zpracovatel oprávněn dle § 6 zák.č. 101/2000 Sb. zpracovávat a shromažďovat po dobu 5 let. Po této době je CA povinna poskytnuté osobní údaje zlikvidovat. Zákazník rovněž prohlašuje, že je zmocněn a uděluje tímto souhlas dle § 5 odst. 2 zák.č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v objednávce nebo smlouvě, jejichž údaje zákazník CA pro účely zajištění služeb poskytne.

Souhlas se zpracováním osobních dat může zákazník nebo osoba, jejíž osobní údaje zákazník CA poskytl, kdykoliv písemně odvolat. Zákazník také může odmítnout souhlas s využitím jeho e-mailové adresy pro zasílání jednotlivých zpráv dle zák.č. 480/2004 Sb., v platném znění.

CA zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník ani osoby jejichž osobní údaje zákazník CA poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nepovolaným zásahem. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i na práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění.

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách. Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat však cestovní agentura chorvatsko-levne.cz, s.r.o. nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na serveru. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží v cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní agenturou.

16. Autorská práva

Informace a veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách CA jsou určeny zákazníkům k jejich osobnímu nekomerčnímu využití. Není dovoleno je měnit, rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, prezentovat, publikovat nebo prodávat bez souhlasu vlastníka autorských práv. Webové stránky CA rovněž obsahují odkazy na webové stránky dalších osob, na jejichž činnost nemá CA vliv. Tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze jako jeden z informačních zdrojů a za jejich obsah CA neodpovídá.

17. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 30. 3. 2016, přičemž tímto dnem pozbývají platnosti předchozí podmínky. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný záznam obsah těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídají platným právním předpisům a všem skutečnostem známým a dostupným v době přípravy. CA si vyhrazuje právo změn a aktualizace. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané se zákazníkem. Jsou volně k dispozici a s nimi lze také obdržet v případě potřeby jakékoli další potřebné informace.

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2022 chorvatsko-levne s. r. o.
Robinzonády v Chorvatsku