Netradiční dovolená v Chorvatsku

REKLAMAČNÍ  ŘÁD cestovní agentury chorvatsko-levne.cz, s.r.o.

(dále jen cestovní agentura nebo CA)


1.          Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušnou službu na smlouvě o poskytnutí služby cestovního ruchu (dále jen SPSCR). Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti CA za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se SPSCR a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2.          V případě důvodné a oprávněné reklamace je CA povinna odstranit vadu příslušné služby, službu doplnit nebo poskytnout službu náhradní, a to (je-li to možné) přímo na místě. Není-li toto možné a pokud je reklamace uplatněna včas, pak je CA povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou kvůli vadám zákazník nemohl čerpat.

3.          PROCES UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu ve smyslu ust. § 2537 odst. 2 OZ, nejlépe na místě samém u poskytovatele služeb nebo přímo u prodejce - CA  (popř. u jiného pověřeného zástupce). Rovněž kontaktuje zákazník pohotovostní službu na tel: +420 725 344 344 (denně od 8:00 do 20:00 hod).) Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením údajů: jméno, příjmení, kontakt, předmět reklamace, který dle možnosti i průkazně skutkově doloží a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Pro urychlení vyřízení reklamace také doporučujeme předložit Voucher, případně kopii smlouvy, čímž se usnadní vyřizování reklamace. V případě ústního podání reklamace je povinna CA sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace s náležitostmi výše uvedenými v tomto odstavci, jehož obsah obě strany stvrdí svým podpisem. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě SPSCR, bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce od jejího skončení, zákazníkovi nevzniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nevzniká nárok na slevu v případě, že k podání reklamace dojde se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebylo možné včas sjednat nápravu, přičemž včasným podáním reklamace bylo možné předejít možnému vzniku újmy. 

4.          PROCES VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je pověřený zástupce CA povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.

Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Umožnit (vyžaduje-li to povaha věci) pověřenému zástupci CA přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CA (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

5.        Řada ubytovacích zařízení má několik typů ubytovacích jednotek, které se mohou lišit co do velikosti, vybavení, výhledu, apod. Jelikož není možné prezentovat jednotlivé ubyt. jednotky označujeme veškeré zobrazení jako orientační. Vzhledem k uvedenému nemusí obrázky přesně odpovídat tomu, jak bude vaše ubytovací jednotka vypadat a proto rozpor mezi zobrazením na webu a skutečností nemůže být předmětem reklamace. Součástí nabídky jsou také ilustrační obrázky, které nemusejí přesně odpovídat popisu ubytovacího zařízení, pláže, okolí apod.

6.        OSTATNÍ USTANOVENÍ

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze SPSCR, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz “ Zákazník může využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena EK na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.        ÚČINNOST

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 02.01.2023, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační řád v původním znění. Ustanovení tohoto článku nelze aplikovat na služby jiné než služby poskytované CA.

Chorvatské turistické sdružení

Copyright © 2005-2023 chorvatsko-levne s. r. o.
Robinzonády v Chorvatsku